Sprzedaż gospodarstwa szklarniowego w Pleszewie i Kowalewie

PODosłonami.pl

FLUENCE

Syndyk ogłasza sprzedaż gospodarstwa ogrodniczego w Pleszewie i Kowalewie

Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki – w drodze konkursu ofert. Wszystkie szczegóły dotyczące sprzedawanego gospodarstwa zamieszczamy poniżej.

Czytaj dalej...

Syndyk Masy Upadłości Gospodarstwa Ogrodniczego – Roman Biadała w upadłości  z siedzibą w Pleszewie

za zgodą Rady wierzycieli

ogłasza sprzedaż z wolnej rękiw drodze konkursu ofert – następujących części  przedsiębiorstwa:

 1. położonych w Kowalewie przy ul. Fabianowskiej nr 3A powiat pleszewski woj. wielkopolskie  (KZ1P/00031082/7), składających się z zespołu  szklarni i budynków o powierzchni 10,3980 ha oraz innych ruchomości (z wyłączeniem ładowarki Manitou) za cenę nie niższą niż 14 654 684  zł.               
 1. położonych w Pleszewie przy ul. Koźmińskiej 10 powiat pleszewski woj. wielkopolskie (KZ1P/00007403/7, KZ1P/00003541/8, KZ1P/00005110/2, KZ1P/00021442/6, KZ1P/00002134/5) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszalnym oraz kompleksem szklarni wraz z ruchomościami (z wyłączeniem środków transportu) o łącznej powierzchni 3,2917 ha za cenę nie niższą niż 3 907 876 zł.

– z wyłączeniem wierzytelności przysługujących masie upadłości oraz gotówki w kasie upadłego.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

 • zapłata wadium w wysokości 10 % wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą  składana jest oferta na rachunek bankowy masy upadłości w banku PKO PB 31 1020 2212 0000 5202 0433 4306; najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie oferty;
 • złożenie kompletnej pisemnej oferty w terminie 30.01.2022r do godziny 14.00. Oferta winna spełniać warunki określone w obwieszczeniu.

II. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP zorganizowanej części PRZEDSIĘBIORSTWA” – Pleszew (odpowiednio Fabianów) na  adres: Syndyk masy upadłości – Gospodarstw Ogrodnicze – Roman Biadała  w upadłości Pleszew, ul. Daszyńskiego 1/4, 63-300 Pleszew.

III. Do oferty załączyć należy:

 • dowód wpłaty wadium na wskazane w obwieszczeniu przez syndyka masy upadłości konto;
 • oświadczenie w przedmiocie zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa upadłego oraz operatem wyceny sporządzonym przez biegłą sądową Magdalenę Szydlak;
 • w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego potwierdzoną przez kupującego;
 • w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oryginał bądź poświadczoną przez kupującego  kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność prawną oryginał lub poświadczony przez oferenta  wyciąg z KRS, uchwały właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup przedmiotu przetargu – jeżeli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym odpisem Umowy Spółki;
 • jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie;
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 • oryginał lub uwierzytelnione przez oferenta  zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • zobowiązanie nabywcy w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem zorganizowanej części Przedsiębiorstwa upadłego, w szczególności opłat notarialnych oraz opłat publiczno prawnych;
 • oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 • w przypadku podmiotów zagranicznych, które prawo obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, promesę udzielenia takiego zezwolenia;
 • numer konta bankowego, na które może być zwrócone wadium.
 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi na posiedzeniu Rady Wierzycieli w terminie  do 14 dni od upływu terminu do składania ofert. O wyniku konkursu syndyk powiadomi oferentów w  terminie 7 dni  po  posiedzeniu Rady Wierzycieli.
 2. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny z tym, że ulegnie przepadkowi w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do dnia 30.08.2022 r. od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze oferty i to pod warunkiem wpłaty pozostałej ceny najpóźniej przeddzień zawarcia umowy.
 3. Zorganizowane części przedsiębiorstwa objęte są umową dzierżawy. Umowa zostanie wypowiedziana przez syndyka ze skutkiem na koniec listopada 2022 r., stąd wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi najpóźniej do dnia 30.11.2022 r.  – protokół przekazania zostanie sporządzony pomiędzy dotychczasowym dzierżawcą, a nabywcą  zorganizowanych części przedsiębiorstwa do dnia 15.12.2022 r.

VII. Sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi na warunkach określonych w Ustawie  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

VIII. Oglądanie  zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, udostępnienie do wglądu „Wyceny przedsiębiorstwa”, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w trakcie składania ofert po uzgodnieni terminu spotkania z syndykiem pod nr tel. 604 53 48 54 lub 62 7427 391.

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia przetargu w każdym momencie, bez podania przyczyn oraz zwrotu w tym wypadku wadium w terminie 14 dni.

 

1 komentarz do “Syndyk ogłasza sprzedaż gospodarstwa ogrodniczego w Pleszewie i Kowalewie

 1. Piotrek
  / Odpowiedź

  Jaka była przyczyna upadku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kwas podchlorawy w ochronie pomidorów przed chorobami bakteryjnymi i grzybowymi

Rak bakteryjny pomidorów wywoływany przez bakterię Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis jest najgroźniejszą chorobą bakteryjną pomidorów pod osłonami. Z poniższego filmu można dowiedzieć się jak w gospodarstwie szklarniowym w Pawonkowie, zarządzanym przez firmę Amplus, skutecznie wyeliminowano [...]

ICL Osmocote
HortiAdNetHortiAdNet