Dofinansowanie dla gmin na usuwanie folii rolniczych

PODosłonami.pl

Seminis_3Seminis_3

Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych

Ogłoszono kontynuację naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program stanowi rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. W tym roku jest on prowadzony od 2 stycznia i potrwa do końca marca bieżącego roku.

Czytaj dalej...

Folia polietylenowa po uprawie (fot. P. Bucki)

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków
o Dofinansowanie (GWD) dostępnego pod podanym linkiem:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

W przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, drogą pocztową lub kurierem na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – jednostki ogłaszającej nabór.

Dla kogo?

Dotację otrzymują jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Z kolei ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą osoby indywidualne posiadające zużyte folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wsparcie przekazywane rolnikom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy jest zobowiązana do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej. W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Przeznaczenie środków

Dofinansowanie przysługuje do:

  • transportu,
  • odzysku,
  • unieszkodliwienia odpadów.

Kwota dofinansowania do usuwania folii

Dotację wypłaca się wyłącznie formie refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg (Megagram – tona – 1000 kg)  masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Warto dodać, że podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia, a także koszty zbierania odpadów od rolników.

W przypadku wyczerpania limitu alokacji środków…

Jeśli nastąpi wyczerpanie limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez ww. jednostkę na rok następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok w stosunku do  planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok.

Informacje dodatkowe:

Beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia (brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).Podpisywanie umów ma nastąpić do 30.06.2023 r., a wypłata środków na podstawie składanych wniosków będzie realizowana do 31.03.2024 r.

Źródło: minrol.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FLORENSIS_10 (XII 2023)
ICL Osmocote
TSWTSW
HortiAdNetHortiAdNet