Ogłoszono wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020

PODosłonami.pl

De Ruiter baner 2
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ogłoszono wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020

We wtorek 11 sierpnia Główny Urząd Statystyczny zorganizował konferencję online, podczas której zaprezentowano w formie raportu wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Nie ma wśród nich danych na temat upraw ogrodniczych pod osłonami, ale GUS zapowiedział stopniowe udostępnianie następnych liczb, tabel, wykresów, zestawień dotyczących kolejnych działów polskiego rolnictwa oraz informacji bardziej szczegółowych niż te wstępne. W trakcie konferencji odbył się także panel dyskusyjny, z udziałem przedstawicielki MRiRW oraz ekspertów w dziedzinie rolnictwa i wsi – naukowców, a także rolników, którzy reprezentowali organizacje branżowe.

powszechny_spis_rolny_2020

Zestaw informacji podstawowych, i nie tylko  

Powszechny Spis Rolny 2020 został przeprowadzony w okresie od września do listopada ub. r. Jak poinformował dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS Artur Łączyński, w przedsięwzięcie to było zaangażowane ponad 1500 pracowników Głównego Urzędu Statystycznego oraz przeszło 5800 rachmistrzów zewnętrznych. Około 20% podmiotów, których dotyczył PSR, przekazało dane internetowo (tzw. samospis).

Prezes GUS-u dr Dominik Rozkrut zrelacjonował wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (które są już dostępne na portalu tej instytucji). Obejmują one podstawowy zestaw informacji, jak np. sumaryczną liczbę gospodarstw rolnych (1 317 000 szt.), średnią powierzchnię gruntów oraz użytków rolnych w roku 2020 r., w porównaniu z rokiem 2010 (kiedy przeprowadzono poprzedni PSR) – zmniejszyła się liczba gospodarstw rolnych i jednocześnie wzrosła ich przeciętna powierzchnia; ogólne informacje na temat produkcji zwierzęcej (ciekawostką może być fakt, że między 2010 a 2020 r. Polska stała się liderem produkcji drobiu w Unii Europejskiej); skala upraw w poszczególnych województwach; areały zasiewów głównych upraw rolnych (wśród których są warzywa polowe).

Dla przykładu, udział powierzchni głównych upraw rolnych w ogólnej powierzchni zasiewów przedstawiał się w ub. r. następująco: • zboża ogółem – 69%, • strączkowe jadalne – 0,8%, • uprawy przemysłowe – 12%, w tym rzepak i rzepik – 9,1%, a buraki cukrowe – 2,3%, • ziemniaki – 2,1%, • warzywa gruntowe – 1,3%. Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych zwiększyła się w stosunku do 2010 roku o 5 tys. ha (o 4%), przy niezmienionym udziale w ogólnej powierzchni zasiewów i przy jednoczesnym istotnym spadku liczby gospodarstw z polową uprawą warzyw.

W pierwszym pakiecie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 znalazły się także dane dotyczące zużycia nawozów czy też wyposażenia gospodarstw rolnych w podstawowe maszyny rolnicze.

Opracowano również rozdział pt. „Źródła dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego”. Z tych zestawień można się m.in. dowiedzieć, że w 2020 roku w Polsce działalność rolnicza stanowiła główne źródło utrzymania, czyli źródło dochodów przekraczające 50% ogólnych dochodów, zaledwie dla 30,4% gospodarstw domowych, w których jest choć jeden użytkownik gospodarstwa rolnego.

Wyniki spisu rolnego – ważne dla strategii, opracowań, negocjacji, decyzji administracyjnych

Jak powiedziała Wanda Klepacka, z-ca dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyniki PSR są bardzo przydatne w codziennej pracy resortu. Chodzi m.in. o opracowywanie programów, takich jak np. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, który dotyczy wydatkowania środków unijnych w kolejnych perspektywach finansowych UE (najbliższa to 2023-2027). W tym kontekście dane ze spisu mogą służyć jako argumenty w dyskusjach z Komisją Europejską – argumentowała W. Klepacka.

Wykazane dzięki wynikom Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zmiany, jakie nastąpiły w polskim rolnictwie, powinny również być brane pod uwagę przez samorządy (urzędy marszałkowskie), które w poszczególnych województwach opracowują programy regionalne współfinansowane z budżetu UE. – Zakres wsparcia ze środków publicznych, europejskich powinien bardzo mocno korespondować z tym, jakie przeobrażenia nastąpiły w sektorze (rolnictwa) i w jaki sposób zmienia się polska wieś – stwierdziła W. Klepacka.

Naukowcy – wokół wyników PSR 2020

Eksperci zaproszeni do dyskusji wskazywali, że wstępne wyniki, choć cenne, nie pozwalają formułować jednoznacznych opinii o kondycji polskiego rolnictwa. Profesor Walenty Poczta z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreślił, że dotychczas udostępnione dane pokazują strukturę obszarową gospodarstw (pozytywne zmiany o charakterze strukturalnym), a nie ich siłę ekonomiczną, która decyduje o konkurencyjności na międzynarodowym rynku. Zwrócił też uwagę na tzw. ustne dzierżawy (związane są z pobieraniem przez właścicieli gruntów, unijnych dopłat bezpośrednich – obszarowych). Zakres tych dzierżaw, które zaciemniają faktyczny obraz struktury polskiego rolnictwa, szacuje się na co najmniej 20% powierzchni użytków rolnych.

Prof. dr hab. Marek Kłodziński z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN mówił o radykalnych zmianach, jakie po wejściu Polski do UE nastąpiły w gospodarstwach rolnych i o rosnącej satysfakcji właścicieli z dochodów spoza rolnictwa. Potwierdził, że dopłaty bezpośrednie, ubezpieczenie w KRUS-ie powodują, że wiele gospodarstw wciąż figuruje w statystyce, lecz ziemi często nie uprawiają właściciele, lecz ktoś inny. Podał przykład wsi Przybyszew w powiecie białobrzeskim, w której w 1962 roku 259 gospodarstw zajmowało się produkcją warzyw. W 2018 r. w wykazie ARiMR figurowało 196 gospodarstw rolnych z tej wsi pobierających dopłaty bezpośrednie z UE, natomiast faktycznie produkcję prowadziło 58. Z tego 16 utrzymywało się z działalności rolniczej, przy czym 5 prowadziło ją na dużą skalę, zajmując się również przetwórstwem (jedno przedsiębiorstwo dysponowało powierzchnią 180 ha).

Dyskusja na temat Europejskiego Zielonego Ładu

Prof. Marian Podstawka z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB w Warszawie poruszył kwestię Europejskiego Zielonego Ładu jako dużego wyzwania dla rolników, o ile rzeczywiście w niezmienionej formie program ten zostanie wdrożony w UE. Stwierdził, że założenia EZŁ, takie jak to, że 25% użytków rolnych ma być uprawiane ekologicznie, a poziom nawożenia mineralnego ma być zmniejszony o 50%, nie mają podstaw naukowych. Oświadczył, że brakuje też wyliczeń, jakie będą ekonomiczne skutki wprowadzenia EZŁ. Dodał, że nie sporządzono również bilansu „otwarcia”, nie wykazano, jaki jest faktyczny negatywny wpływ rolnictwa na klimat, a jaki – pozytywny. Profesor Podstawka zapowiedział, że IERiGŻ-PIB podejmie tego typu badania, by obliczyć m.in., jak zmienią się ceny produktów rolnych w wyniku wdrożenia Zielonego Ładu.

Dr hab. Jerzy Kopiński z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach podkreślił, że w Polsce nie jest realne wprowadzenie rolnictwa ekologicznego aż na ¼ użytków rolnych. Ocenił, że maksymalny udział takich upraw w naszym kraju to 6-10% U.R. Przyznał jednocześnie, że polskie rolnictwo powinno się zmieniać, ale nie w tak radykalny sposób.

Przedstawiciele organizacji rolniczych mocno krytykowali założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Mirosław Borowski poinformował, że Krajowa Rada Izb Rolniczych, której jest wiceprzewodniczącym, zgłosiła mnóstwo poprawek do tego programu. Zaznaczył, że poważne obawy na temat możliwości spełnienia wymogów tej unijnej strategii wyrażają nie tylko polscy rolnicy. Uważa się dość powszechnie, że wdrożenie EZŁ spowoduje zagrożenie dla samowystarczalności żywnościowej UE.

Zapis całej konferencji dostępny jest na kanale You Tube Głównego Urzędu Statystycznego https://youtu.be/MOj13h0tgiY

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzień Pomidora w miejscowości Wijewo

9 września br w Gospodarstwie Ogrodniczym pana Piotra Johna w miejscowości Wijewo odbyło się spotkanie poświęcone odmianom i ochronie pomidora w uprawie w tunelach foliowych. Organizatorami wydarzenia były firmy Hazera Poland, Koppert oraz Sativex. Zaprezentowano [...]

Florensis_Dianthus
Adagri_KANEMITE_29c_na wyklikanie
VISCOIN
Syngenta pelargonia
HortiAdNet