PODosłonami.pl

De Ruiter podkladki
Agro-Sorb 2020
Yara od 11 01 2019

Ustawa o odpadach – wyjaśnienie wątpliwości

Z początkiem 2020 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. Poz. 701, z późn. zm.) dotyczące obowiązkowej sprawozdawczości i ewidencji odpadów – w formie elektronicznej, za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Rejestr ten jest prowadzony na podstawie art. 49 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, znowelizowanej ostatnio 24 lipca 2019 r. Zwraca uwagę art. 51 ust. 2. tego aktu, określający podmioty, które n i e p o d l e g a j ą wpisowi do rejestru – jest wśród nich m.in.: „5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi z tytułu innej działalności”. Aby upewnić się (rozwiać wątpliwości naszych Czytelników), czy wyłączenie to odnosi się także do ogrodników płacących zryczałtowany podatek dochodowy – prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (a także podatników VAT), do których należy uprawa warzyw lub roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach oraz tunelach foliowych, zwróciliśmy się 7 stycznia br. do Ministerstwa Klimatu. Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia, których komplet otrzymaliśmy 10 lutego z Wydziału komunikacji medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu.

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy wynikające z ustawy o odpadach

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy wynikające z ustawy o odpadach, fot. A. Cecot

Kryterium „użytków rolnych poniżej 75 ha”

Zwolnieni z obowiązku wpisu do BDO są rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi z tytułu innej działalności.

Dodatkowo kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2018 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [Dz. U. z 30 grudnia 2019 r. poz. 2531], o ile nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu określenia pojęcia „rolnik” w kontekście ustawy o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)], należy zastosować definicję zawartą w ustawie o podatku rolnym [Ustawia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, z późn. zm.)]. Zgodnie z tą ustawą, przez rolnika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, grupę osób fizycznych lub prawnych, których gospodarstwo rolne jest położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i które prowadzą działalność rolniczą.

Natomiast poprzez działalność rolniczą, zgodnie z ustawą o podatku rolnym, rozumieć należy produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Ponadto, decyzja administracyjna o wymiarze podatku rolnego zawiera precyzyjną informację o powierzchni gruntów. W świetle powyższego, wyżej wymieniona definicja pozwala jednoznacznie zweryfikować kryterium zwolnienia z obowiązku dokonania wpisu do (BDO).

 W związku z powyższym, podmioty prowadzące produkcję warzyw lub roślin ozdobnych (kwiatów) w szklarniach niewątpliwie prowadzą działalność rolniczą. Jednakże należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO są wyłącznie rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z tytułu innej działalności.

 

Ustawa o odpadach – inne pytania i odpowiedzi

– Czy jeśli ogrodnik jest zwolniony z obowiązku rejestracji w BDO i prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów, a przekroczy normy zawarte w rozporządzeniu ministra klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, to będzie musiał jednak dokonać wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami?
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu:
Jeżeli zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. rolnik posiada mniej niż 75 ha wówczas jest zwolniony z obowiązku wpisu do BDO, bez względu na to czy ilość wytwarzanych przez niego odpadów jest większa niż ilość określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [Dz. U. z 30 grudnia 2019 r. poz. 2531].

 

– Czy doniczki produkcyjne mieszczą się w kategorii „Opakowania z tworzyw sztucznych” (poz. 12. w wykazie z załącznika do ww. rozporządzenia), z rocznym limitem 500 kg?

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie [Dz. U. poz. 1274], za opakowanie uznaje się m.in. doniczki kwiatowe przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do uprawy roślin. Natomiast za opakowanie nie uznaje się doniczek kwiatowych stałych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.], opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Natomiast wymienione w załączniku w pkt 2 lit. a do Rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r. Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowaniowe [Dz. U. poz. 1274], doniczki kwiatowe stałe nie są opakowaniem, ponieważ nie spełniają żadnej z ww. funkcji. Oznacza to, że za doniczki niebędące opakowaniem należy uznać np. doniczki stosowane w domach do hodowania (pisownia Ministerstwa Klimatu – przyp. red.) roślin lub doniczki sprzedawane z roślinami, przeznaczone do hodowli (jw. – przyp. red.) tej rośliny, a nie wyłącznie do jej transportu i późniejszego przesadzenia do doniczki stałej.

 

– Czy folie ogrodnicze służące do okrywania tuneli oraz inne folie wykorzystywane np. przy pakowaniu i spedycji produktów mieszczą się w – podanej w załączniku do rozporządzenia ministra klimatu z 23 grudnia 2019 r. –  kategorii „Tworzywa sztuczne”?
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.], opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

W związku z powyższym, nie ma wątpliwości, że folie wykorzystywane do pakowania produktów do spedycji spełniają definicję opakowania. Niemniej jednak informuję, że odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych posiadają kod odpadu 15 01 02, który w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [Dz. U. poz. 2531], ma limit ilości odpadów równy 0,5 Mg/rok (1 Mg, czyli megagram = 1 tona; przyp. red. ).

W odniesieniu do folii ogrodniczych informujemy, że nie są one opakowaniem, natomiast w zależności od ich wykorzystania mogą mieć różny kod odpadów. Jeżeli jest to folia stosowana w rolnictwie, ogrodnictwie, uprawach hydroponicznych, rybołówstwie, leśnictwie, łowiectwie lub przetwórstwie żywności, to klasyfikuje się ja pod kodem odpadu to 02 01 04, który nie został wskazany w ww. rozporządzeniu, w związku z czym ewidencję należy prowadzić dla wszystkich wytworzonych odpadów tego rodzaju. Jedyny przypadek, w którym taka folia mogłaby mieć limit (w zakresie wymaganej ewidencji) 5 Mg/rok, to klasyfikacja w grupie 17 02 03, ale wówczas musiałby to być odpad z tworzyw sztucznych z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).


– Czy jeśli ogrodnicy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji określonej w przepisach obecnie obowiązującej ustawy o odpadach, a więc nie będą posiadali numeru rejestrowego BDO, a będą chcieli skierować odpady (np. zużytą folię ogrodniczą) do utylizacji w miejscu zarejestrowanym w BDO, nie zostaną odesłani z kwitkiem?
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. W związku z powyższym w takim przypadku odpady te zostaną odebrane bez wystawiania karty przekazania odpadów.

 

– Jak – w świetle nowych przepisów o odpadach – przedstawia się sytuacja niewielkich punktów sprzedaży detalicznej funkcjonujących przy gospodarstwach produkujących rośliny ozdobne?

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu: W przypadku gdy, prowadzona jest działalność wytwórcza w rolnictwie, nie ma obowiązku wpisu do BDO (obowiązek wpisu dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wprowadzających produkty w opakowaniach).

 

 

 

2 komentarze do Ustawa o odpadach – wyjaśnienie wątpliwości

 1. / Odpowiedź

  Najwyższy czas, na calym cywilizowanym swiecie robi sie to od paru dlugich miesiecy
  Amerykanie dodaja do odpowiednio przetworzonego plastyku wiury drewniane, a z tej
  masy „deski” na balkony i zadaszone balkony. Na pacyfiku plama plywajacego plastyku
  jest wielkosci Stanu Teksas, ktory wielkopscia przewyzsza Polske pare razy. Tak ze mozecie
  sobie wyobrazic co LUDZIE robia z kula ziemska. Wlasnie dla tego KOSMICI z ufo dali
  noge i patra na wszystko z lotu UFO.
  Zycze wszystkim bardzo milego dnia, sprzatania plactykow. U nas w Stanie Nowy York
  nie uzywa sie plastykowych toreb, wszystkie plastykowe, aluminiowe, i szklane opakowania
  po napojach kosztuja 5 Centow, i juz przestaly sie poniewierac po calej okolicy,
  Maciek Skupien USA

 2. / Odpowiedź

  Jest chcecie bede pisał cokolwiek wiem. Swiatem interesuje od dluzszego czasu. Ten IDIOTA
  Kaczynski walczy o wladze, a przyszlosc ZIEMI go nie obchodzi. DUDA pseldonim „prezydent”
  to drugi glupek, ale o jego cynizmie i glupocie mogl bym pisac w nieskonczonosc. Pamietajcie
  prosze, glosujcie na wszystkich tylko nie tego slugosa Dude !!!

  Maciek Skupien

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HortiAdNet