COVID-19 i pomoc dla poszkodowanych producentów roślin ozdobnych

PODosłonami.pl

COVID-19 i pomoc dla poszkodowanych producentów roślin ozdobnych

Weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 sierpnia 2020 r., które umożliwi jednorazową pomoc finansową dla niektórych grup rolników szczególnie poszkodowanych z powodu pandemii koronawirusowej. Wsparcie to dotyczy między innymi producentów roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Nabór wniosków o przyznanie pomocy, który jest w gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ma trwać od 9 do 30 września.

Czytaj dalej...

Unijne środki skierowane na pomoc w kryzysie oraz umożliwiające ją krajowe akty prawne  

Komisja Europejska – przeciwdziałając negatywnym skutkom pandemii COVID-19 – zezwoliła państwom członkowskim UE, które jeszcze nie wykorzystały należnych im środków na rozwój wsi, spożytkować ich część na pomoc rolnikom dotkniętym kryzysem koronawirusowym. Pozytywna decyzja KE w sprawie przesunięcia środków z PROW na łagodzenie skutków kryzysu w polskim rolnictwie dotyczy równowartości 1 mld zł.

Sejm RP uchwalił Ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 18 sierpnia ustawa ta (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2020 r., Poz. 1440) została podpisana przez prezydenta – akt wszedł w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Szczegóły tej pomocy finansowej określa natomiast Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rozporządzenie – które opublikowano w Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r., Poz. 1467 – już weszło w życie.

§ 2. pkt 1. tego rozporządzenia mówi m.in.:

Pomoc przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 39b ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra­dy (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (…)), któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płat­ności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli ten rolnik lub jego małżonek:
(…)

4) w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
a) szklarniach ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
b) tunelach foliowych ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

(…)

§4 (…)

  1. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, stawka pomocy wynosi:

1) 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2,
2) 4000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2,
3) 7900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2,
4) 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2,
5) 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2.

Wnioski o pomoc – do ARiMR

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy podał do publicznej wiadomości prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – można je składać w biurach powiatowych ARiMR w dniach 9-30 września br., na formularzu udostępnionym przez agencję.  Do wniosku trzeba dołączyć stosowne dokumenty (patrz poniżej).Kierownik biura powiatowego ARiMR ma wydać decyzję w sprawie o przyznanie pomocy w terminie 75 dni od upłynięcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a wypłata pomocy powinna nastąpić w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy (wypłata wg tego samego kursu euro, co w decyzji). Pomoc jest wypłacana na rachunek beneficjenta wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów.

Do wniosku o „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19″ należy dołączyć:

  • Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.
  • Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ustalających dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, którzy prowadzili co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej: uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.
  • Informację o miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych w 2020 r.
  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny i nie wystąpił on z wnioskiem o wpis do tej ewidencji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku, gdy rolnik ubiega się o pomoc uwzględniając produkcję prowadzoną przez małżonka.

Szczegółowe informacje – m.in. w regionalnych oddziałach ARiMR. O tym finansowym wsparciu dla rolników dotkniętych kryzysem związanym z epidemią COVID-19 informuje na bieżąco na Facebooku m.in. Małopolski Oddział Regionalny ARiMR.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

PLANTyouGROW_19
OTTE_19
HortiAdNetHortiAdNet