Spotkanie zarządu Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych (SPORC)

PODosłonami.pl

DeRuiter_ToBRFVDeRuiter_ToBRFV

Spotkanie zarządu Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych (SPORC)

We czwartek 4 lutego obradował zarząd Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych. Ze względu na – już ponadroczny – brak tradycyjnych konferencji SPORC-u, przy okazji których debatowano o sprawach organizacyjnych, lutowe spotkanie odbyło się w gospodarstwie prezesa Bogdana Królika w Chrzypsku Wielkim i miało kameralny charakter. Podczas zebrania poruszono głównie sprawy związane z epidemią Covid-19, która zmieniła warunki gospodarowania ogrodników – członków stowarzyszenia, a także wpłynęła na jego działalność.

Czytaj dalej...
Tulipan_Milkshake_fot. A-cecot

fot. A. Cecot

W pełni sezonu pędzenia tulipanów  

Jak powiedział prezes SPORC Bogdan Królik, zdecydowano się na stacjonarne zebranie zarządu organizacji, zamiast na popularną obecnie wymianę zdań za pomocą platformy internetowej, gdyż lepsze i konstruktywniejsze są rozmowy bezpośrednie, jeśli można zachować reżim sanitarny.

Spotkanie w gospodarstwie w Chrzypsku stanowiło jednocześnie dla przybyłych okazję do przyjrzenia się produkcji tulipanów w pełni sezonu ich pędzenia oraz pracy hurtowni właściciela, w której trwał szczyt pakownia cebul kwiatowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

Plantacja pędzonych tulipanów w gospodarstwie Królik w Chrzypsku Wielkim 4 lutego 2021 r., fot. D. Sochacki

Plantacja pędzonych tulipanów w gospodarstwie Królik w Chrzypsku Wielkim 4 lutego 2021 r., fot. D. Sochacki

Działania „covidowe” zarządu SPORC – podsumowanie roku

Podsumowano liczne starania i akcje SPORC, które w imieniu organizacji – ale zarazem na rzecz całej branży – podjęto od marca 2020 r., czyli od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju. Organizacja ta była jedną z pierwszych, które po wprowadzeniu w marcu ub. r. lockdownu  i załamaniu się kwiaciarskiego rynku, interweniowały u władz państwowych, zwracając uwagę na konieczność wsparcia poszkodowanych ogrodników (1. pismo, do ministra rolnictwa SPORC wystosował 16.03. 2020 r.; prezes stowarzyszenia był też m.in. inicjatorem interpelacji poselskiej nr 4392/2020 dotyczącej pomocy finansowej).

Ostatnie działania zarządu SPORC z tej kategorii koncentrują się na interwencjach odnoszących się do subwencji w ramach Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (Tarcza finansowa PFR 1.0). Ten rządowy program udzielania wsparcia przedsiębiorstwom, które szczególnie ucierpiały na skutek pandemii, został uruchomiony 29 kwietnia 2020 r. Podczas trzech miesięcy jego działania (wnioski przyjmowano do końca lipca) z pomocy skorzystało ponad 345 tys. firm, do których trafiło 60,5 mld zł, przy czym wypłaty były realizowane szybko, zwykle do dwóch dni od chwili złożenia wniosku. Odsetek wnioskujących przedsiębiorstw, które otrzymały subwencję, wyniósł 89%; były wśród nich gospodarstwa rolne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (w tym ogrodnicy, m.in. niektórzy członkowie SPORC), a więc płacące podatek dochodowy. Jak podał PFR, firmom zaliczonym do kategorii „Rolnictwo, leśnictwo,  łowiectwo, rybactwo” (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD) wypłacono w sumie 668 mln zł.

Finansowanie to udzielane było na podstawie składanego przez beneficjenta wniosku poprzez bankowość elektroniczną. Decyzje związane z przyznaniem subwencji (lub odrzuceniem wniosku) były podejmowane przez PFR – gł. na podstawie baz danych administracji skarbowej i zakładów ubezpieczeń społecznych – i przekazywane kanałami elektronicznymi za pośrednictwem banku, z którego usług skorzystał dany beneficjent.

Po wypłacie środków z tarczy PFR 1.0 uruchomiono – za pośrednictwem banków – dodatkową procedurę weryfikującą beneficjentów. Przedsiębiorcy tacy mieli złożyć do 31 grudnia 2020 r. (termin przedłużono następnie do końca stycznia br.) stosowne dokumenty, takie jak wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Według PFR-u, brak wymaganych dokumentów ma prowadzić do konieczności zwrotu subwencji przez beneficjenta, jako nieuprawnionego do jej otrzymania.Zarząd SPORC zainterweniował w tej kwestii w grudniu ub. r., kierując wyjaśnienia (oraz wnioskując o zmianę wymogów względem ogrodników) do PFR-u, a następnie ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. W 2021 r., z inicjatywy stowarzyszenia została również w tej samej sprawie złożona interpelacja poselska. Motywowano, iż „działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorstwa ogrodnicze nie podlega wpisowi do CEiDG ani KRS. W rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (czyli zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły). Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1) tej ustawy wyłączone spod jej regulacji są niektóre rodzaje działalności gospodarczej, w szczególności działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie ogrodnictwa. Wyłączenie to oznacza m.in., że przedsiębiorcy, których ono dotyczy, nie mają obowiązku rejestrowania swojej działalności w CEiDG. Nie pozbawia ich to jednak statusu bycia przedsiębiorcą. W związku z powyższym brak dokonania rejestracji w CEiDG nie może stanowić podstawy do odmowy udzielenia pomocy finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju”. Wnioskowano o dopuszczenie weryfikacji przez bank na podstawie „Oświadczenia ogrodnika”.

Zarząd SPORC ma nadzieję, że PFR odstąpi od stawianych wcześniej warunków przedstawienia zaświadczeń o wpisie do KRS lub CEiDG, a członkowie stowarzyszenia, którzy skorzystali z subwencji (tarczy PFR 1.0), pozostaną jej beneficjentami.

Promocja kwiatów

Wiosna 2020 roku pokazała, jak ważne jest docieranie z ofertą kwiatów do konsumentów i jak istotne jest stymulowanie popytu na nie, a także promowanie korzyści, jakie płyną z obcowania z roślinami ozdobnymi.

Zintensyfikowanie promocji kwiatów roślin cebulowych – przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych – to jedno z zadań SPORC-u, jakie omawiał zarząd podczas lutowego zebrania.

Wystawa tulipanów w Wilanowie

…była jednym z pierwszych branżowych wydarzeń odwołanych w ubiegłym roku (miała się odbyć 14-15 marca 2020 r.).

Zarząd Stowarzyszenia Ozdobnych Roślin Cebulowych, które jest współorganizatorem tej imprezy, podjął decyzję, że w 2021 roku wystawa w dotychczasowym kształcie się nie odbędzie. Planowane jest wydarzenie online, jednak bez typowej ekspozycji setki odmian tulipanów – kwiatów z gospodarstw członków SPORC.

Odroczone zebranie sprawozdawczo-wyborcze SPORC   

Jak informuje sekretarz SPORC dr hab. Dariusz Sochacki, jesienią 2020 r. powinno się odbyć, zgodnie ze statutem organizacji, walne, sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków tej organizacji. Z konieczności zostało ono przełożone na czas po wygaśnięciu pandemii, na co zezwala Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tulipany w chłodni gospodarstwa Królik, przygotowane do sprzedaży (4 lutego), fot. D. Sochacki

Tulipany w chłodni gospodarstwa Królik, przygotowane do sprzedaży (4 lutego), fot. D. Sochacki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HortiNet_wyszukiwarka
HortiAdNetHortiAdNet